• przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do zatrudnienia pracownika
 • sporządzanie umów o pracę oraz informacji o warunkach zatrudnienia
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło)
 • sporządzanie świadectw pracy
 • zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych pracowników
 • prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzem pracownika (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie)
 • przygotowywanie list obecności
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracownika
 • przygotowywanie zgłoszeń/wyrejestrowań ZUS (podatników, osób współpracujących, pracowników, członków rodzin)
 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników młodocianych
 • przygotowywanie rachunków do umów zleceń i o dzieło
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach pracowników
 • przygotowywanie raportów o zaliczce miesięcznej na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat (PIT-4)
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS
 • sporządzanie miesięcznych raportów RMUA
 • sporządzanie deklaracji PFRON
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-40)
 • sporządzanie rocznych deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R, PIT-8AR)
 • sporządzenie rocznego sprawozdania ZUS IWA
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach zatrudnionych emerytów i rencistów dla potrzeb ZUS
 • sporządzanie sprawozdań GUS
 • obsługa kontroli ZUS
 • obsługa kontroli PIP